TXT2TAGS

Aug, 2010NOM

txt2tags - Eina de formatació i conversió de texte.

SINOPSI

txt2tags [opcions] [ARXIU...]

DESCRIPCIÓ

txt2tags llegeig un arxiu de texte que ha estat mínimament marcat i el converteix las siguents formats: ASCII Art, AsciiDoc, Creole, DocBook, DokuWiki, Google Code Wiki, HTML, LaTeX, Lout, MagicPoint, Man page, MoinMoin, PageMaker, Plain Text (Texte Plà), PmWiki, SGML, Wikipedia XHTML.

Aquesta pàgina de manual (Man page) fou creada amb txt2tags a partir d'un arxiu de texte plà. El mateix arxiu de texte plà fou tambè convertit a HTML per a la versió online d'aquest manual.

UNA única font, MÚLTIPLES formats de sortida - http://txt2tags.org

MARCAT

 Encapçalaments      Les primeres tres línies de l'arxiu font.
 Títol           = texte =
 Títol numerat       + texte +
 Comentari         % comentaris
 Línia de separació    -----------------------...
 Línia gruixuda      =======================...
 Imàgen          [nom.jpg]
 Enlaç           [etiqueta url]
 
 Negreta          **texte**
 Cursiva          //texte//
 ratllat          __texte__
 Tatxat          --texte--
 Monoespai         ``texte``
 Raw            ""texte""
 Etiquetat         ''texte''
 
 Paràgraf         texte
 Cita           <TAB>texte
 Llista          - texte
 Llista numerada      + texte
 Llista de definició    : texte
 Taula           | cel.la1 | cel.la2 | cel.la3...
 
 Línia verbatim      ``` texte
 Línia Raw         """ texte
 Línia Etiquetada     ''' texte
 
 Bloc Verbatim       ```
              línies
              ```
 Bloc Raw         """
              línies
              """
 Bloc etiquetat      '''
              línies
              '''

OPCIONS

-C, --config-file=ARXIU
Llegeig la configuració (ajusts) especificats a l'arxiu extern ARXIU. La configuració ha d'estar en format %!keyword:value. Per a més detalls, consultar la secció AJUSTS.

--css-sugar
Millora el codi HTML/XHTML generat per a fi de poder utilitzar CSS. S'eliminen els atributs de les etiquetes, s'ignòren les etiquetes de presentació, les capçaleres es generen amb etiquetes H1, H2 i H3 i es creen noves DIVs : #header, #body, .toc.

--css-inside
Insereix el contingut d'un arxiu CSS dins l'encapçalament HTML/XHTML. Utilitzar --style per especificar l'arxiu CSS que s'ha de llegir.

--dump-config
Mostra tota la configuració (ajusts) i surt.

--dump-source
Mostra el document font, amb totes les seves les inclusions (%!include) expandides.

--encoding=CODI
Estableix la configuració de caràcters que s'utilitzarà a l'arxiu de sortida, utilitzant l'establerta a CODI. Exemples de CODI: UTF-8 y iso-8859-1.

--gui
Activa la Interfície Gráfica Tk.

-h, --help
Mostra la informació d'ajut i surt.

-H, --no-headers
Elimina els encapçalaments i els peus de pàgina de l'arxiu de sortida. Sols es mostraràn els continguts (cos del document).

--headers
Mostra els encapçalaments i els peus de pàgina de l'arxiu de sortida. Per defecte: ON.

--height=NUM
Fixa el nombre de línies de l'arxiu de sortida a l'establert a NUM. Aquesta opció s'utilitza sols amb formats de sortida ASCII Art, quan també s'estigui utilitzant l'opció --slides.

-i, --infile=ARXIU
Pren ARXIU com l'arxiu font. Utilitzar '-' per a llegir la font des de STDIN.

--mask-email
Oculta els emails als robots de spam. Elimina @ i punts. L'adreça foo@bar.com esdevé <foo (a) bar com>.

-n, --enum-title
Activa la numeració automàtica dels títols. Està prefixada a: 1, 1.1, 1.1.1, ...

--no-dump-config
Anul.la l'acció --dump-config.

--no-dump-source
Anul.la l'acció --dump-source.

--no-encoding
Anul.la la configuració de caràcters.

--no-enum-title
Desactiva la numeració automàtica dels títols.

--no-infile
Anul.la tota anterior declaració --infile.

--no-targets
Anul.la l'acció --targets.

--no-mask-email
Desactiva l'ocultació dels emails.

--no-outfile
Anul.la tota anterior declaració --outfile.

--no-quiet
Mostra els missatges del sistema, desactiva l'opció --quiet.

--no-rc
No llegir a l'arxiu de configuració (ajusts) de l'usuari ~/.txt2tagsrc.

--no-slides
Desactiva --slides.

--no-style
Desactiva tots els ajusts d'estil.

--no-toc
Elimina la Taula de Continguts (TOC) a l'arxiu de sortida.

--no-toc-only
Desactiva l'acció --toc-only.

-o, --outfile=ARXIU
Pren ARXIU com a nom per a l'arxiu de sortida. Utilitzar '-' per a dirigir els resultats a STDOUT.

-q, --quiet
Mode silenciós. Suprimeix tots els missatges del sistema, excepte els dels errors.

--rc
Llegeig a l'arxiu de configuració de l'usuari ~/.txt2tagsrc. Per defecte: ON.

--slides
Formata l'arxiu de sortida com una presentació de diapositives. Aquesta opció s'utilitza sols amb formats de sortida ASCII Art.

--style=ARXIU
Utilitza ARXIU como l'arxiu que conté l'estil del document. Utilitzat per a definir arxius CSS en documents HTML/XHTML i ´´mòduls´´ LaTeX. Aquesta opció es pot utilitzar repetides vegades amb la finalitat d'incloure múltiples arxius d'estil.

-t, --target=TIPUS
Fixa el format del document de sortida a l'establert a TIPUS. Els formats de document mes corrents son: html, xhtml, tex, man, txt. Utilitzar l'opció --targets per a consultar els formats disponibles.

--targets
Mostra els formats de document disponibles per als arxius de sortida i surt.

--toc
Inclou, automaticament, una Taula de Continguts (TOC) a l'arxiu de sortida, entre la capçalera (HEADER) i el cos del document (BODY). Es possible especificar la posició de la TOC utilitzant la macro %%TOC.

--toc-level=NUM
Fixa el nivell màxim de la Taula de Continguts (TOC) al número especificat a NUM. Tots els títols inferiors a NUM no serán inclosos a la Taula de Continguts.

--toc-only
Mostra la Taula de Continguts (TOC) i surt.

-v, --verbose
Mostra els missatges del sistema durant el procés de conversió. Aquesta opció es pot utilitzar repetides vegades per a incrementar el nombre de missatges a mostrar.

-V, --version
Mostra l'actual versió del programa i surt.

--width=NUM
Fixa al número especificat a NUM l'amplada de les columnes de l'arxiu de sortida. Aquesta opció s'utilitza sols amb formats de sortida del tipus ASCII Art.

ARXIU FONT

Els arxius font acostumen a especificar-se mitjançant l'extensió .t2t (per exemple, arxiu.t2t). Dins d'un arxiu font hi podem considerar tres àrees :

Encapçalament (opcional)
Les tres primeres línies de l'arxiu. Si no es necessita encapçalament, deixar en blanc la primera línia. S'acostuma a utilitzar aquesta àrea per a posar-hi el títol del document i la informació sobre el autor, la versió, la data etc.

Ajusts (opcional)
Comença tot just després de l'Encapçalament (4ª línia, o 2ª línia en el càs d'ometre l'encapçalament) i finalitza al començament de l'àrea del Cos del Document. Utilitzats per a implementar ajusts (configuracions) en format %!keyword:value.

Cos del Document
Comença amb la primera línia de text vàlid (que no sigui comentari o ajust) després de l'Encapçalament i s'estén fins al final del document. A aquesta àrea es a on hi trobarém el contingut del document.

AJUSTS

Els ajusts ens permeten personalitzar txt2tags; son similars a les opcions. Poden emplaçar-se a: l'área d'Ajusts del document font, a l'arxiu ~/.txt2tagsrc o a un arxiu extern que s'invocarà mitjançant l'opció --config-file.

%!target
Defineix el format de l'arxiu de sortida, tal com ho faria l'opció --target. Exemple:
 %!target: html

%!options(tipo)
Defineix les opcions per defecte per a cada tipus d'arxiu de sortida. S'han d'utilitzar les opcions amb versió línia d'ordres (la que comença amb '--'). Exemple:
 %!options(html): --toc --toc-level 3 --css-sugar

%!includeconf
Inclou, a l'arxiu corrent, els ajusts definits a un arxiu extern, tal com ho faria l'opció --config-file. Exemple:
 %!includeconf: miconfig.t2t

%!style
Utilitza un arxiu d'estil extern, tal com ho faria l'opció --style. Es pot utilitzar repetides vegades. Exemple:
 %!style: colores.css

%!encoding
Defineix la codificació de caràcters que s'utilitzarà al document convertit, tal com ho faria l'opció --encoding. Exemple :
 %!encoding: UTF-8

%!preproc
Filtre input de cercar/reemplaçar utilitzat per a realitzar canvis en el cos del document font ABANS que txt2tags realitzi qualsevol acció. La cerca utilitza expresions regulars de Python. Exemple:
 %!preproc: "JJS" "John J. Smith"

%!postproc
Filtre output de cercar/reemplaçar utilitzat per a realitzar canvis en el document generat DESPRÉS del complet processament per txt2tags de l'arxiu font. La cerca utilitza exresions regulars de Python. Exemple:
 %!postproc(html): "<B>" "<STRONG>"

Si la mateixa paraula clau apareix més d'una vegada, l'ùltima trobada será que s'utilitzarà (excepcions: opcions, preproc i postproc, que son acumulatives). Les paraules claus invàlides seràn ignorades. L'odre de processament es: ~/.txt2tagsrc, àrea de Ajusts del document font, opció --config-file.

ORDRES

Les Ordres executen tasques durant el procés de conversió. S'han d'emplaçar en el cos del document font.

%!csv: arxiu.csv
Incorpora un arxiu CSV com una tabla.

%!include: arxiu.t2t
Incorpora al document un arxiu txt2tags.

%!include: ``arxiu.txt``
Incorpora al document un arxiu de text (verbatim).

%!include: ''arxiu.html''
Incorpora al document un arxiu marcat.

MACROS

Mitjançant les Macros podrem inserir, d'una forma fàcil, continguts dinàmics en el document convertit. S'han de definir en el cos del document font. Amb l'excepció de %%toc , totes les macros poden ser personalitzades amb directives especials, como %Y i %f. Per més detalls, consulteu la Guia del Usuario de txt2tags.

%%date
Insereix la data actual. El seu format per defecte es: %%date(%Y%m%d), que ens mostrará la data com: AAAAMMDD.

%%infile
Insereix el path de l'arxiu font. El seu format per defecte es: %%infile(%f). Útil per a enllaços del tipus: [Veure font %%infile].

%%mtime
Insereix la data de l'última modificació de l'arxiu font. El seu format per defecte es: %%date(%Y%m%d), que ens mostrarà la data com: AAAAMMDD.

%%outfile
Insereix el path de l'arxiu final. El seu format per defecte es: %%outfile(%f). Útil en mencions del tipus: "Aquest es l'arxiu manpage-ca.html".

%%toc
Amb aquesta macro l'usuari pot fixar l'emplaçament de la Taula de Continguts (TOC). Es pot utilitzar repetides vegades. S'ha d'utilitzar conjuntament amb l'opció --toc.

EXEMPLES

txt2tags -t html arxiu.t2t

Converteix a HTML, guardant el resultat com arxiu.html.

txt2tags -t html -o - arxiu.t2t

Converteix a HTML, mostrant el resultat a STDOUT.

txt2tags -t html --toc arxiu.t2t

Converteix a HTML, generant una Taula de Continguts (TOC) de forma automàtica.

txt2tags -t html --toc --toc-level 2 -n archivo.t2t

Converteix a HTML, amb una Taula de Continguts (TOC) a dos nivells i títols numerats.

txt2tags --toc-only arxiu.t2t

Ens mostra sols la Taula de Continguts (TOC), sense realitzar cap mena de conversió en el document font.

txt2tags -t html --css-sugar --style base.css --style ui.css arxiu.t2t

Converteix a HTML, preparant el codi resultat per a poder utilitzar CSS, incloent-hi també una crida a dos arxius CSS externs (base.css y ui.css).

txt2tags -t art --slides --width 80 --height 25 -o - arxiu.t2t | more

Crea una presentació de diapositives tipus ASCII Art, apta para a ser visionada amb un terminal pantalla/finestra 80x25.

(echo ; echo "**bold**") | txt2tags -t html -H -

Pràctica forma de realitzar comprovacions ràpides utilitzant STDIN.

txt2tags -t html -o - arxiu.t2t | tidy > arxiu.html

Envia el resultat a STDOUT, desde on se'l redirigeix a un programa extern (tidy) abans de ser guardat.

ARXIUS

~/.txt2tagsrc
Arxiu de configuració de l'usuari, per defecte.

ENTORN

T2TCONFIG
Si no es nul, defineix el pathname de l'arxiu de configuració de l'usuari per defecte.

AUTOR

Aurelio Jargas <<verde (a) aurelio net>>

Traducció al català realitzada per Antoni Serra Devecchi <<antoni serra (a) gmail com>>

BUGS

http://bugs.txt2tags.org

COPYRIGHT

Copyright (C) 2001-2010 Aurelio Jargas, GNU GPL v2